توالت سه گوش خرگوش و خوکچه

برای قیمت تماس بگیرید

لیتِر باکس یا ظرف ادرار خرگوش و خوکچه
دارای توری جدا شونده برای جلوگیری از تماس مستقیم حیوانات با فضولات