پلت کامپلت خرگوش بالغ ورسلاگا

برای قیمت تماس بگیرید

VERSELE-LAGA Compelete pelletes for sensitive rabbit

غذا پلتی خرگوش حساس ورسلاگا

  • پلت های کامل و شامل برای خرگوش مانع از بد غذایی خرگوش.
  • بدون غلات جلوگیری از چاقی متشکل از تیموتی و علوفه بلند کمک به هضم بهتر
  • حاوی عصاره قره قاط کمک به سلامت و بهبود عملکرد دستگاه دفع ادرار خرگوش.