پلت کامپلت همستر و جربیل ورسلاگا

برای قیمت تماس بگیرید

VERSELE-LAGA Compelete pelletes for hamster & gerbil

غذا پلتی همستر و جربیل ورسلاگا

  • پلت های کامل و شامل برای خرگوش مانع از بد غذایی خرگوش.
  • حاوی غلات و پروتئین و دانه های گیاهی برای جذب و هضم بهتر
  • حاوی گیاه یوکا برای کاهش بوی نامناسب